Kiralama Şartları

Kiralama Şartları
Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren Rent a car “KİRALAYAN” aynı sayfada imzası bulunup kira karşılığında kullanmak üzere alan da “KİRACI” olarak adlandırılacaktır.

Madde-1 GENEL KOŞULLAR;

– Kiralayan mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıdaki geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre için verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla hasarsız, yedeği ile birlikte beş lastiği ile mükemmel durumda, avadanlıklar, ABC Grup ile ilgili belgeler (trafik ruhsatnamesi, haritalar) ve tüm aksesuarları ile sağlam teslim alındığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yerde vereceğini kabul etmiştir.

– Aşağıda sayılan durumlarda kiracı aracı hiçbir şekilde kullanmayacağını öncelikle kabul eder.
I) Gümrük yasaları T.C. Kanunu ve diğer yasalarda taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer kanuni işlerde.
II) Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde yada yüklenerek taşınmasında.
III) Yarış, Hız Tayini, Rally sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda.
IV) Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında.
V) Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında.
VI) Ödeme şekli ne olursa olsun, ister sözlü sözleşme ile ivaz karşılığında yolcu yada mal taşımada.

– Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş en az bir yıllık yerli yada uluslararası ehliyetini ibrazı gereklidir. Kiralayanın onayı olmaksızın kiracı aracı 3. şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiralayan aracı kullanacak 3. Şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydeder ve imzalatır.Aksi halde tüm sigortalar geçersiz olup, dilerse kiralayan kiracının 2. maddede söz konusu edilen depozitini irad kaydeder.

– Kiracı seyir dışında aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunmaz ise geçecek 45 günlük kira ücretini ve aracın noter satış bedelini kabul ve taahhüt eder.

5 – Kiracı aracı kiralayanın teslimi anında araca ait resmi belgeleri, ruhsatname ve plakaları iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.

6 – Aracın herhangi bir olay nedeniyle kiracının kusuru olsun yada olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası kiracı tarafından ödenir.

7 – Kiracı kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımını (yağlama, yağ değişimi vb. gibi) yaptıracak masrafları kiralayan adına aldığı fatura(lar) karşılığında kendisine iade edilecektir. Tabii kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Buna karşılık mutad olmayan bir kullanıma veya kaza sonucu yapılan tamirat yedek parça ve lastik değiştirme masrafları donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar için benzer olaylar sonucu aracın hareket edememesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup kiralayan, aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edilebilecektir. Taşrada gerekebilecek ………………………………TL üzerindeki onarımlar kiralayanın en yakın istasyonuna bildirerek onayı alınıp yaptırılacak, kiralayan adına düzenlenmiş olup detaylı fatura(lar) kiracıya ödenecektir. Kiracı aracın bakımlarını, hasarını veya onarımını aracın markasına göre yetkili servis dışında yaptırtamaz. Yetkili servis dışında onarım yaptırdığında 1000 avro tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8 – Araç tesliminde aracın döşemelerindeki lekelerin ve oluşabilecek kötü kokuların giderilmesi için detaylı temizlik kiracıya aittir. Detaylı temizlik yapılırken geçen sürede kiracı kira bedelini ödemek zorundadır.

9 – Yakıt ücreti kiracıya aittir. Kiracı km ile orantılı yakıt fişlerini ibra etmek zorundadır. Aksi takdirde yakıttan kaynaklı tüm motor arızaları kiracıya aittir. Ayrıca 1000 Euro tazminat ödemek zorundadır.

10 – Kiracı kendisi veya başkası tarafından kira süresi içinde veya önceden ya da aracın kiralayana iadesinden sonra aracın içinde veya üzerinde bırakılan taşınan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumlulukta bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.

11 – Bir günlük kira 24 saatlik süredir. Haftalık ve aylık kira süreleri 7 gün ve 30 gün üzerinden hesap edilir. Kira mühleti bitiminde araç teslim edilmezse 3 saate kadar (1) Bir, 3 saat geçerse (3) günlük kira ücreti alınır.

12 – Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave ve değişiklik hükümsüzdür.

13 – Her halde kiracı ve kiralayan 3. şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarını takibinde birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarını temlik etmek zorunda olup yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır.

14 – Kiralayanın belgesel izni olmaksızın araçları yurtdışına çıkaramazlar.

15 – Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk Hukukuna göre çözümlenecektir.

16 – Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez ve bunları kiralayana zarar verecek şekilde kullanamaz. Bu taahhüde aykırılık, kiralayana derhal aracın geri verilmesine herhangi bir sebeple herhangi bir ödeme yapmadan talep hakkını verir.

17 – Teminat için alınan senet veya nakit tutarın geri ödenmesi için aracın teslim tarihinden itibaren 120 gün geçmesi gerektiğini kabul ederim.

18 – Kiracı kiralama koşullarından doğacak eksiklikler ve kiralamadan vazgeçmesinde daha önce vermiş olduğu kapora ve depozito ücreti yanar.

19 – 24 saatlik kiralamalarda km. sınırı 100 km’dir. Aylık kiralamalarda bu sınır 3000 km’dir. Km. sınırını geçen kiralamalarda km. farkı her 1 km’de 1,5 TL. olarak hesaplanır.

20 – Kiracı aracı hasarlı olarak teslim ederse sigortadan faydalansın ya da faydalanmasın muhafiyet bedelini ödemeyi kabul eder. Aracın park halinde çizilmesi veya hasar görmesi tamamen kiracının sorumluğundadır. Hasar bedeli ne olursa olsun muhafiyet bedelini kiralayana ödemek zorundadır.

21– Daha önceden yapılan rezervasyonlarda kira gününün şartlarına göre araç marka ve modellerinde değişiklik olabilir. Bu durumda rezervasyon iptali ve kaparo iadesi söz konusu değildir.

22 – Kiracı:Kaza durumunda 24 saat içersinde geçerli kaza tespit tutanağı, olay yeri fotoğrafları ile 3. Şahısların ruhsat, sigorta ve ehliyet fotokopilerini kiralayana teslim etmek zorundadır. Aksi taktirde hiçbir sigortadan faydalanamaz ve muhafiyet bedelinin haricinde 1000 Euro tazminat ödemek zorundadır.

23 – Kiracı bu sözleşme şartlarının herhangi birinin ihlalinde, alkollü yada uyuşturucu madde etkisi altında araç kulladığında, ek kullanıcı bilgisi vermeden 3. Şahıslara yada ehliyeti olmayan 3. Şahıslara aracı kullandırttığında T.C. kanunlarına aykırı amaçlar için aracı kullanarak kiralık araç ile suça karıştığında ve kusurlu olsun yada olmasın aracı hasarlı teslim etmesi durumunda kiralayana kira kontratına aykırı davranmaktan dolayı 1000 Euro tazminat ödemek zorundadır.

24 – Kiralayan, Kiracı’nın kiraladığı aracın herhangi bir nedenle hizmet dışı kalmasından veya araçta bulunan kişi ve/veya Mamul, Ekipman, Parça vb’nin herhangi bir sebeple göreceği hasar ve kayıplarla ilgili olarak veya kiracı tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir ya da eşyadan doğacak maddi, manevi kayıplardan, cezai sorumluluktan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kiracı, kiraya vereni bahsedilen türde bir kayıp, ceza, sorumluluk ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.

25 – Bu kira sözleşmesindeki maddelerden sözleşmede adı geçen kefil ve ek kullanıcılara kiracı kadar sorumludur ve aksi durumlarda cezai şartları ödemeyi kabul eder.

26 – Kiracı aracın 2000 TL ‘ye kadar olan hasarlarını kendi karşılamak zorundadır. Hasar durumunda aracın piyasa değer kaybı kiracıdan alınır. Kaza durumunda araç pert olursa 45 günlük kira bedeli ve ayrıca aracın noter satış bedelini ödemeyi kabul taahhüt eder.

27 – Kiracı kullanımdan ve sürücü hatalarından doğacak mekanik arızalardan kiracı sorumludur ücretin tamamını öder.

28 – Her koşulda Aracın İşten Kalma Ücreti Geçerli Kira tarifesi üzerinden kiracı tarafından ödenir.

29 – Kiracı aracı kiralandıktan sonra kira süreci başlar, anlaşılan süre içinde vazgeçemez veya aracı iade edemez. Eğer sözleşmenin iptalini isterse araç otoparka çekilir, otopark ücreti dahil olmak üzere ücret istenir.

Madde 2 – ÖDEME

Ödeme Baz TL’dir. Karşılığı resmi kur üzerinden hesaplanacak, döviz ile nakit veya seyahat çeki ile de ödenebilir. Bunların dışında, geçerli kredi kartları geçerlilik limitini aşmadıkları taktirde nakit para gibi işlem görürler. Kiracı 48 saat önceden haber vermek ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla kira süresini uzatabilir.

Madde 3 – SİGORTA

– Kiralayan araçlarını Karayolları Trafik yasası uyarınca ‘’mecburi mali mesuliyet sigortası ile sigortalanmıştır. Kiracı talep ederse kasko kendi yaptırmak zorundadır. Kiraya veren zorunlu sigortaları ile hizmet vermeyi taahhüt eder.
–  Lastik onarımı ve cam kırılması kiracıya aittir.
3 – Trafik sigortasından faydalanabilmek için %50 haklı kusurlu olmayı kabul ederim.
4 – Tek yönlü kazarlı kiracı karşılamak zorundadır.
5 – Aracın trafik sigortası ve muayenesini kiraya veren yaptırmak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.
6 – Kasko ve Süper Kasko Estra Ücret ile satın alınabilir.
Sözleşmenin haricinde imzalanmış olduğum senedin araca gelecek mekanik ve kaporta zararlarınsan dolayı ödememi elden yapmazsam iş bu senet İstanbul İcra dairelerinde işleme koyulacağını kabul ve taahhüt ederim.